Közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista 2022/2023. tanév

Felvételi tájékoztató
A Balassi Bálint Gimnázium országos beiskolázású, 4 évfolyamos, munkarendjét tekintve esti tagozatos, felnőttoktatást végző gimnáziumi hálózat. A Balassi Bálint Gimnáziumban felvételi eljárás nincs. A gimnázium bármely évfolyamára – a Köznevelési Törvény és a nevelési - oktatási intézmények működését szabályzó rendelet megfelelő rendelkezései alapján -  gimnáziumi tanulmányok folytatására jogosító bizonyítvánnyal rendelkező és a tankötelezettségi korát betöltött tanuló vehető fel. A már nem tanköteles, ugyanakkor kiskorú tanuló felvételi kérelméhez a szülő (gondviselő) hozzájárulása is szükséges. A beiratkozási létszám a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma alapján, valamint a működési engedélyekben meghatározott maximális tanulólétszám figyelembevételével kerül meghatározásra.

Beíratkozási időpontok
A beiratkozási időpontokat minden tanév júniusában tagintézményenkénti bontásban, az időpontok aktualizálásával az intézmény honlapján nyilvánosságra hozzuk. 

Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
A Balassi Bálint Gimnáziumban tandíjat és térítési díjat nem szedünk.
Az iskolát fenntartó joga a tanulók által fizetendő díjak összegének meghatározása a köznevelési törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével. A fenntartó térítési díjat állapíthat meg:
                   - a felvételi adminisztrációs eljárásért,
                   - az érettségi és egyéb vizsgák letételéért,
                   - az oktatási segédanyagokért,
                   - az alapszolgáltatások körébe nem tartozó tevékenységek igénybevételéért.
A befizetés pontos szabályairól, összegéről és határidejéről a fenntartó jogosult rendelkezni.

Az intézmény nyitvatartási rendje
A tagintézményekben esti munkarendben, heti két tanítási napon (tagintézményenként eltérő), délután folyik az oktatás, a Házirendben foglaltak szerint.
Az intézmény tanügyigazgatási központja heti ötnapos munkarendben, 8:00 - 16:30 óra között tart nyitva. (Tagintézményeink)

Intézményi dokumentumok
Közzétételi lista
Működést meghatározó dokumentumok 

A tanév fontosabb eseményei
                     • Központi tanévnyitó értekezlet: 2022. augusztus 26.
                     • ​Tagintézmények nyitó tantestületi értekezletei: tagintézmények munkaterve szerint
                     • Tanulmányok alatti vizsgák:
                            2022. augusztus 22-31. javítóvizsgák
                            osztályozóvizsgák: az 1. és a 2. félév végén, a tagintézmények egyéni ütemezése szerint                  
                            - hiányzások miatti osztályozóvizsgák 2022. január 10-18. ; 2022. június 07-13.                                               

                     • A tanév első napja: 2022. szeptember 1.
                     • A tanítási év első féléve 2023. január 20-ig tart.
                       A tagintézmények 2023. január 27-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
                     • Félévet záró és évvégi tantestületi értekezletek a tagintézményekben:
                       A tagintézmények munkatervében meghatározott időpontokban, az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül
                     • Utolsó tanítási nap:
                           - alsóbb évfolyamokon 2023. június 15. 
                           - 12. évfolyamon: 2023. május 4.
                     • Nemzeti ünnepek, évfordulók megünneplése a tagintézmények munkaterve szerinti időpontban:
                           - Megemlékezés az Aradi Vértanúk évfordulóján
                           - Megemlékezés az Október 23-i forradalomról
                           - Március 15.
                           - Május 1.
                      • Mindenkori tanügyigazgatási feladatok, határidők: az intézmény központi munkaterve szerinti ütemezésben
                      • Iskolai szünetek: A tanév rendje 22/2022. (VII.29.) BM rendelet szerint
                         (1) Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. október 28. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2022. november 7. (hétfő).
                         (2) A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 3. (kedd).
                         (3) A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. április 05. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. április 12. (szerda).

A 368/2022. (IX.29.) Korm.rendelet szerint
a téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. december 21. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2023. január 9. (hétfő)
az őszi szünet nem adható ki
a tanév utolsó tanítási napja 2023. június 16 (péntek)


                     • Érettségi vizsgák:
                                  Jelentkezési lapok leadási határideje a tagintézményekben: 2023. február 10.
                                  ​Jelentkezések rögzítési határideje: 2023. február 15.
                                  Vizsgarend:
                                                 írásbeli vizsgák kezdete: 2023 május 8. 9:00, magyar nyelv és irodalom
                                                 írásbeli vizsgák:tanév rendje 22/2022. (VII.29.) BM rendelet 
                                                 szóbeli (középszint) vizsgák: 2023. június 19.-30. között, a tagintézmények által meghatározott időpontokban


Pedagógusok

• Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége: Pedagógusok 2022
• Pedagógusok nyitóállománya munkaidő szerint, oktatás szintenként (2022. október 1. statisztikai állapot szerint):
           A gimnázium 9.-12. évfolyamán, közismereti tantárgyat tanítók száma összesen: 200 fő, ebből 121 fő nő
                            Teljes munkaidős: 3 fő, ebből nő: 3 fő
                            Részmunkaidős: 132 fő, ebből nő: 74 fő
                            Óraadó: 64 fő, ebből nő: 44 fő

A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
                            2 fő iskolatitkár: középfokú végzettség
                            2 fő iskolatitkár: gimnáziumi érettségi
                            1 fő iskolatitkár: főiskola; általános iskolai tanító
                            1 fő rendszergazda, számítástechnikai szoftverüzemeltető; okleveles agrár-mérnöktanár

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
Osztályok száma: 83 

Tanulók létszáma 2022.október 1.
             • 2856 fő

Tanórán kívüli foglalkozások
A Balassi Bálint Gimnáziumban - a munkarendből és a felnőttoktatásból adódóan -, kötelező tanórán kívüli foglalkozások nincsenek. Az iskola jellegéből adódóan az alapfeladatokon felüli foglalkozások csak fenntartói engedéllyel, általa megállapított szabályok szerint szervezhetők. Eseti engedély alapján ez lehet: külön konzultáció, korrepetálás, felzárkóztatás, egyedi előadás, összejövetel.
A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája lehet még a tanulmányi kirándulásként létrejövő helyszíni tanítás. A tanórán kívüli foglalkozásokon a tanulók részvétele önkéntes.

Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
A házi feladattal és az iskolai dolgozatokkal kapcsolatos szabályokat az intézmény Pedagógiai programja tartalmazza.  
Az iskolai írásbeli, szóbeli, gyakorlati beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje
A tanév során alkalmazható számonkérések formái

Tanulók évközi haladását mérő eszközök:
     • szóbeli feleletek: előzetes bejelentése nem kötelező, bár célszerű
     • kisebb tanítási egységek (tanórák) tananyagtartalmát számonkérő írásbeli dolgozatok (röpdolgozat)
     • fejezeteket, témaköröket lezáró írásbeli dolgozatok (témazáró dolgozat):
                     •  bejelentése legalább egy héttel az íratás előtt történjen meg
                     • osztályszintű
Tanulmányok alatti vizsgák (lebonyolításukat a Nevelési Program külön szabályozza): különbözeti vizsgák, osztályozó vizsgák, javító- és pótló vizsgák

Évközi írásbeli dolgozatok
           • Az írásbeli dolgozatok tervezett időpontját – a rövid írásbeli felelet kivételével – legkésőbb egy héttel előbb közölni kell a tanulókkal.
           • Az írásbeli felelet vagy dolgozat írása történhet dolgozatfüzetbe, előre nyomtatott feladatlapon, vagy különálló lapon.
           
• Az írásbeli feladatokat a tanulók megkaphatják: írott formában, a táblára felírva, diktálás útján, kivetített formában, a feladatgyűjteményből kijelölve.
           
• Az írásbeli dolgozatokat – a rövid írásbeli felelet kivételével – egy évig meg kell őrizni.
           
• A tanulócsoport teljesítményét szóban értékeljük. Az egyéni észrevételeket a dolgozatra írásban rögzítjük, az esetleges problémákat személyesen beszéljük meg.
A tanulók teljesítményének értékelésével összefüggésben a Pedagógiai program további elemeket tartalmaz.

A felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai  
Szükségesnek tartjuk, hogy tanulóink számára rendszeresen önálló otthoni felkészülésre alkalmas írásbeli és szóbeli feladatokat határozzunk meg.
• A szóbeli feladatok mellett a legtöbb tantárgyból rendszeresen írásbeli házi feladatokat határozunk meg, amelyet tanulóinknak általában a következő tanítási órára kell elkészíteniük. Így a speciális időbeosztás (órarend) miatt a házi feladatok elkészítésére fordított idő a hétvégi időszakot is magában foglalja.
• Az írásbeli feladatok speciális csoportját (beadandó házi dolgozat) alkotják egyes tantárgyak olyan feladatai, amelyek hosszabb előkészületeket igényelhetnek, pl. olvasónapló írása, fél oldalt meghaladó idegen nyelvi fordítási feladat, alkotómunkát igénylő művészeti alkotás elkészítése, prezentációk, számolási feladatok, esszék. Ezekre a tevékenységi formákra általában több időt biztosítunk, mint két tanítási óra között eltelt időtartam.
• A tanítási szünetek időtartamára (nyári, őszi, téli és tavaszi szünet, többnapos ünnepek) nem adunk az átlagos mennyiséget meghaladó írásbeli és szóbeli házi feladatot
A tanulók otthoni munkáltatásakor tekintettel kell lennünk felnőtt voltukból eredő kötelezettségeikre (munkába járás, gyermeknevelés).
A Pedagóiai program további elemeket is tartalmaz.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az osztályozó vizsgákat a szabályzó dokumentumainkban leírtak szerint szervezzük. Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt, félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Ilyen esetben osztályozó vizsga félévkor február hónapban, illetve a júniusi vizsgaidőszakon belül (június 1-15.) a tagintézmények éves munkatervében meghatározott időpontokban teljesítendő. Az osztályozó vizsgákra a tanulóknak minden esetben írásban kell jelentkezniük, melyet a tagintézmény vezetőjéhez kell benyújtani. Az osztályozó vizsgák követelményei összhangban állnak a választott felnőttoktatási kerettantervekkel és a Helyi tantervvel, azok az adott tanév (félév) évfolyamszintű ismeretanyagát kérik számon, azaz az egyes tantárgyi vizsgák témakörei, szóbeli tételsorai és írásbeli feladatlapjai az adott tantárgy Helyi tantervben definiált tantárgyi tematikai egységeinek ismeretanyagát ölelik fel. A követelményeket a vizsgára jelentkezők a jogszabályi előírásoknak megfelelően előzetesen megkapják. (Házirend melléklete). Az értékelések tervezésekor a szaktanárok figyelembe veszik a kerettanterv és a Helyi tanterv ajánlásait. Helyi tantervben megfogalmazott tantárgyi követelmények tekinthetők továbbhaladási feltételnek. A javítóvizsgákat minden év augusztusában, előre meghírdetett időpontban (ált. aug. 25-30 között) bonyolítjuk. A javítóvizsgára előzetesen írásban be kell jelentkezni. Különbözeti vizsga a tanév során bármely időpontban szervezhető.

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai
Tanfelügyelet I.

Tanfelügyelet II.

Tanfelügyelet III.

Országos mérés-értékelés eredményei
Felnőttoktatásban nem releváns.

Középiskolákban - évenként feltüntetve - az érettségi vizsgák átlageredményei
Az intézmény (OM: 200 052) főbb érettségi adatai az elmúlt tanévek május-júniusi érettségi vizsgaidőszakaiban

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
Tanulók nyitó létszáma: 2856 fő (ebből vendégtanuló 0 fő) , ebből nő 1673 fő    

Évfolyamismétlők száma: 421 fő, ebből nő 219 fő.
A tanuló jogviszonya megszűnik a házirendben szabályozott esetekben és módon.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
Jelentés2017

 

 

 

CsatolmányMéret
PDF ikon Pedagógusok 2022/2023520.68 KB
PDF ikon BBG Házirend 2022623.53 KB
PDF ikon BBG Pedagógiai program 20224.14 MB
PDF ikon BBG SZMSZ 20221.67 MB